Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor:

 • Efterlevnad av internationella mänskliga rättigheter och arbetslagar
 • Förbud mot barnarbete och anställning av unga arbetstagare
 • Tillhandahållande av skäliga löner och förmåner i enlighet med lokala bestämmelser
 • Iakttagande av arbetstidsgränser och övertidsbestämmelser
 • Nolltolerans för modernt slaveri, tvångsarbete, människohandel och träldom
 • Etiska rekryteringsmetoder som säkerställer transparens och rättvisa
 • Respekt för föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar
 • Icke-diskrimineringspolicy och förebyggande av trakasserier på arbetsplatsen
 • Skydd av kvinnors rättigheter och tillhandahållande av lika möjligheter
 • Främjande av mångfald, jämlikhet och inkludering i arbetskraften
 • Respekt för minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter
 • Erkännande och skydd av mark-, skog- och vattenrättigheter och förebyggande av tvångsvräkningar
 • Begränsningar av användningen av privata eller offentliga säkerhetsstyrkor, vilket säkerställer efterlevnad av mänskliga rättigheter

Hälsa och säkerhet:

 • Implementering av robusta hälso- och säkerhetspolicyer och rutiner
 • Tillhandahållande av en säker och hälsosam arbetsmiljö för anställda
 • Överensstämmelse med föreskrifter och standarder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Regelbundna riskbedömningar och begränsningsåtgärder för att förebygga olyckor och skador
 • Utbildningsprogram för anställda om hälsa och säkerhet
 • Rapporterings- och utredningsmekanismer för incidenter och tillbud
 • Affärsetik:
 • Engagemang för anti-korruption och anti-penningtvätt
 • Skydd av dataintegritet och säkerhet, i enlighet med relevanta bestämmelser
 • Ekonomiskt ansvar, inklusive korrekt journalföring och transparent finansiell rapportering
 • Utlämnande av information till intressenter i rätt tid och korrekt
 • Främjande av rättvis konkurrens och efterlevnad av antitrustlagar
 • Förebyggande av intressekonflikter och avslöjande av potentiella konflikter
 • Förbud mot förfalskade delar och skydd av immateriella rättigheter
 • Efterlevnad av exportkontroller och ekonomiska sanktioner
 • Inrättande av whistleblowing-mekanismer och skydd mot repressalier

Miljö:

 • Minskning av utsläpp av växthusgaser och engagemang för koldioxidneutralitetsmål
 • Implementering av energieffektiva metoder och tekniker
 • Främjande av förnybara energikällor och initiativ för utsläpp av koldioxid
 • Skydd av vattenkvalitet, bevarande av vattenresurser och ansvarsfull vattenförvaltning
 • Hantering av luftkvaliteten för att minimera utsläpp och föroreningar
 • Säker och ansvarsfull hantering av kemikalier som säkerställer efterlevnad av miljöbestämmelser
 • Hållbar förvaltning av naturresurser, inklusive skog, mineraler och vatten
 • Minskning av avfallsgenerering och främjande av avfallsminskning, återanvändning och återvinning
 • Skydd av djurens välbefinnande och förebyggande av djurplågeri
 • Bevarande av biologisk mångfald, bevarande av mark och förhindrande av avskogning
 • Upprätthållande av markkvalitet och förebyggande av markförstöring
 • Minimering av buller och minskning av buller

Leverantörshantering:

 • Implementering av liknande standarder gentemot egna tier-1 leverantörer
 • Bindande krav på tier-1-leverantörer för att vidarebefordra standarder längs leverantörskedjan
 • Samarbete med leverantörer för att säkerställa efterlevnad av miljömässiga, sociala och etiska standarder
 • Övervakning och revision av leverantörspraxis för att verifiera efterlevnad av standarder
 • Ständiga förbättringsinitiativ för att åtgärda luckor och förbättra leverantörsprestanda
 • Genom att följa dessa krav vill Svensk Fjärrtransport AB säkerställa att dess leverantörer upprätthåller höga krav på etiskt uppförande, miljömässig hållbarhet och socialt ansvar genom hela leverantörskedjan.